Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Geldigheid van de voorwaarden.
1-1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop/verkoop en uitvoering van werkzaamheden, door Brattinga IJzerwaren. , gevestigd te Joure, hierna te noemen "Brattinga IJzerwaren", aangegaan.
1-2De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van "Brattinga IJzerwaren" haar Algemene Voorwaarden.
1-3Bijzondere van "Brattinga IJzerwaren" haar Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2 Algemene Voorwaarden van contraktspartijen en/of derden.
2-1 "Brattinga IJzerwaren" aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contraktspartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van "Brattinga IJzerwaren" onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contraktspartijen en/of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door "Brattinga IJzerwaren" aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die voorwaarden.
Artikel 3 Aanbiedingen.
3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3-2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van "Brattinga IJzerwaren", exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.
3-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door "Brattinga IJzerwaren" zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden "Brattinga IJzerwaren" niet.
Artikel 4 Aanbetaling.
"Brattinga IJzerwaren" is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van "Brattinga IJzerwaren" de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.
Artikel 5 Emballage.
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van "Brattinga IJzerwaren".
1.
Artikel 6 Overeenkomst.
6-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor "Brattinga IJzerwaren" door haar schriftelijke/mondelinge bevestiging.
6-2 Elke met "Brattinga IJzerwaren" aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter harer beoordeling.
6-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door "Brattinga IJzerwaren" bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden ter goeder trouw gegeven.
Artikel 7 Annuleren.
7-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door "Brattinga IJzerwaren" reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Voorts zal hij "Brattinga IJzerwaren" bij wege van schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht "Brattinga IJzerwaren" te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering der goederen.
7-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt "Brattinga IJzerwaren" zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 8 Leveringstermijn.
8-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor "Brattinga IJzerwaren" zijn de goederen te leveren. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
8-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
Artikel 9 Leverantie.
9-1 Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de opdrachtgever.
9-2 Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade ( zoals transport-, brand en waterschade , diefstal of verduistering ) tijdens het vervoer door goederen geleden.
9-3 Bij aankomst der goederen dient de opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materialen is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen.

Artikel 10 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van "Brattinga IJzerwaren" binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 11 Aansprakelijkheid.
11-1 "Brattinga IJzerwaren" is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven:
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld . 
11-2 "Brattinga IJzerwaren" is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van "Brattinga IJzerwaren" of van hen, die door "Brattinga IJzerwaren" te werk zijn gesteld .
11-3 "Brattinga IJzerwaren" zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden. 
11-4 Voor de gevolgen van het toepassen en/of gebruiken van "Brattinga IJzerwaren" haar producten -al dan niet overeenkomstig ter zake verstrekt advies- is zij op generlei wijze aansprakelijk. Door "Brattinga IJzerwaren" wordt geen enkele garantie gegeven door het bereiken van bepaalde resultaten met de door haar geleverde goederen noch aanvaard zij enige aansprakelijkheid voor schuld, direct of indirect voortvloeiend uit de opslag van de goederen, ook al is de eigendom daarvan door haar voorbehouden. 
11-5 De koper is verplicht "Brattinga IJzerwaren" te vrijwaren tegen en schadeloos te houden voor aanspraken van derden ter zake, direct of indirect veroorzaakt, op welke wijze ook, door de door haar verkochte goederen alsmede door het gebruik daarvan. Deze vrijwaringsplicht geldt eveneens voor de door "Brattinga IJzerwaren" in eigendom voorbehouden goederen, alsmede voor de door haar beschikbaar gestelde verpakkingen. 
11-6 "Brattinga IJzerwaren" is nimmer aansprakelijk voor de aanwezigheid van schadelijke stoffen in haar producten, tenzij "Brattinga IJzerwaren" onrechtmatig heeft gehandeld en op de hoogte was van de aanwezigheid van de schadelijke stoffen. "Brattinga IJzerwaren" haar toeleveranciers zullen "Brattinga IJzerwaren" vrijwaren van alle aanspraken van "Brattinga IJzerwaren" haar afnemers. 
Artikel 12 Garantie.
Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. 


3.
Artikel 13 Retentierecht. 
Wanneer "Brattinga IJzerwaren" goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. 
Artikel 14 Reclame.
14-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, "Brattinga IJzerwaren" terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. 
Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering "Brattinga IJzerwaren" wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 
14-2 "Brattinga IJzerwaren" dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenkomst zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 
14-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 
14-4 Indien de reclame naar het oordeel van "Brattinga IJzerwaren" c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal zij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogte de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis na terugzending daarvan in de originele toestand. "Brattinga IJzerwaren" is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht. 
14-5 Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen. 
Artikel 15 Meer en minderwerk. 
15-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. 
15-2 Door "Brattinga IJzerwaren" te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
Artikel 16 Kwaliteit.
Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen kan "Brattinga IJzerwaren" volstaan met de levering van de normale handelskwaliteit. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, dikte, enz., geven geen recht tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen, er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd. Ondergeschikte veranderingen van door "Brattinga IJzerwaren" door geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring. 

4.
Artikel 17 Gewichten. 
17-1 De gewichten, hoeveelheden en samenstelling van de door "Brattinga IJzerwaren" te leveren goederen worden door "Brattinga IJzerwaren" voor de opdrachtgever bindend vastgesteld bij het verlaten van haar magazijn c.q. fabriek. Bij aflevering van de goederen dient de opdrachtgever aanwezig te zijn ter controle van de juiste aantallen. Opdrachtgever ondertekent de transportbon ter kwijting van "Brattinga IJzerwaren" en de transporteur is na ondertekening van de transportbon niet meer aansprakelijk voor eventuele afwijkingen in de geleverde aantallen goederen. 
17-2 Klachten geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen. 
Artikel 18 Verpakking. 
Als "Brattinga IJzerwaren" haar producten en verpakkingen voldoen aan de wettelijke voorschriften betreffende voedingsmiddelen welke gelden in Nederland. Opdrachtgever wordt geacht ten deze deskundige te zijn, althans zich van de ten deze van toepassing zijnde wettelijke bepalingen op de hoogte te hebben gesteld. "Brattinga IJzerwaren" is niet aansprakelijk voor schaden ontstaan door een andere opslagmethode dan op de verpakking staat vermeld of aan de opdrachtgever door "Brattinga IJzerwaren" is medegedeeld. 
Artikel 19 Leverantie.
19-1 Onder leverantie wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever. Wanneer overeengekomen is waar en wanneer de levering van de goederen zal geschieden, heeft de opdrachtgever op straffe van kosten en schade te zorgen dat de plaats waar gelost moet worden, vanaf de openbare weg, zonder risico voor de vervoerder bereikbaar is. Eventuele kosten en schaden van de opdrachtgever komen voor zijn rekening. 
19-2 Indien bij de leverantie de goederen niet gelost kunnen worden wegens de onderstaande redenen is de vervoerder gerechtigd om de goederen weer mee te nemen. Bij hernieuwde levering zullen dan transportkosten en eventuele extra kosten in rekening gebracht worden. 
Redenen voor niet lossen zijn : 
a. De opdrachtgever is niet aanwezig ; 
b. De levering wegens een andere reden niet mogelijk is of 
c. Bij levering onder rembours geen betaling plaats vindt 

5.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud. 
20-1 Zolang "Brattinga IJzerwaren" geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van "Brattinga IJzerwaren".
20-2 Het eigendomsvoorbehoud van "Brattinga IJzerwaren" blijft bestaan indien hij uit andere hoofde nog enige vordering op de opdrachtgever heeft. "Brattinga IJzerwaren" heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd. 
20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
Artikel 21 Overmacht.
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden , belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar "Brattinga IJzerwaren" of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van "Brattinga IJzerwaren", ex-en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van "Brattinga IJzerwaren", dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor "Brattinga IJzerwaren" overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. "Brattinga IJzerwaren" is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. 
Artikel 22 Prijzen 
22-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden "Brattinga IJzerwaren" niet. 
22-2 indien na een overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden door berekend. Indien de prijsfluctuaties meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen. 

6.
Artikel 23 Wanprestatie en ontbinding. 
23-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat dus enige in gebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het burgerlijk wetboek zal "Brattinga IJzerwaren" ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel, of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze. 
23-2 De in lid 1 van de artikel vermelde rechten heeft "Brattinga IJzerwaren" eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die "Brattinga IJzerwaren" op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn. 
Artikel 24 Betaling. 
24-1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening der nota, tenzij schriftelijk anders in overeengekomen. .
24-2 "Brattinga IJzerwaren" is gerechtigd indien van het verschuldigde niet binnen de termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending der facturen. 
24-3 "Brattinga IJzerwaren" is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke al buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 
24-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00.Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat "Brattinga IJzerwaren" zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. 
Artikel 25 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van "Brattinga IJzerwaren", indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.